Stadgar

STADGAR   för Värmländska Bergsmannaföreningen, antagna vid årsmötet den 21 april 1972, och uppdaterade vid årsmötet den 28 maj 2015.

§1

Föreningen utgör en sammanslutning av för bergshanteringen intresserade personer.  Dess ändamål är att vidmakthålla och stimulera intresset för hanteringen samt att belysa frågor rörande bergsbruket och närstående näringar.  Föreningens verksamhet utövas genom föredrag och diskussioner vid årsmötet.

 

§2

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje för bergshanteringen intresserad person genom anmälan till föreningens sekreterare.  Hedersledamot väljes av årsmötet på förslag av styrelsen.

 

§3

Till bestridande av föreningens utgifter erlägges årsavgift, vars storlek bestämmes vid årsmötet.  Ständigt ledamotskap förvärvas genom att på en gång erlägga tiofaldig årsavgift av senast beslutade storlek.  Hedersledamot erlägger inte årsavgift.

 

§4

Medlem, som under två på varandra följande år inte betalat årsavgiften förlorar medlemskapet.

 

§5

Föreningen sammanträder årligen på tid och ort, som bestämmes av styrelsen.

 

§6

Föreningens angelägenheter ombesörjes av en styrelse, som utses vid årsmötet att fungera till slutet av nästföljande alternativt nästnästföljande årsmöte.  Styrelsen skall utgöras av 5-7 personer bland vilka föreningen vid årsmötet utser en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och 1-2 ledamöter.  Sekreterare- och skattmästaresysslorna kan uppdragas åt samma person.

 

§7

För granskning av styrelsens förvaltning utser föreningen vid årsmötet en revisor och en revisorssuppleant att fungera till slutet av nästföljande alternativt nästnästföljande årsmöte.

 

§8

Vid årsmötet, som ledes av föreningens ordförande, skall handläggas följande ärenden:

  1. Val av en justerare
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse
  3. Revisorernas berättelse
  4. Beviljande av ansvarsfrihet
  5. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
  6. Val av styrelse, en revisor och en revisorssuppleant i ett eller två år
  7. Övriga ärenden

 

§9

Förslag av enskild föreningsledamot rörande föreningens stadgar, verksamhet eller ekonomi skall, för att kunna upptas till behandling vid årsmötet, vara inlämnat till ordföranden eller sekreteraren före 1:e februari mötesåret.  Styrelsen behandlar förslaget, varpå  det jämte styrelsens utlåtande föredrages vid årsmötet.

 

§10

Beslut fattas med enkel röstövervikt.  Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.  Vid val skall dock lotten skilja.

 

§11

För ändring av dessa stadgar fordras antingen enhälligt beslut vid ett årsmöte eller samstämmiga beslut vid två på varandra följande årsmöten.

 

§12

Föreningen kan ej upplösas med mindre än två på varandra följande årsmöten därom fattat beslut, vid sista mötet med tre fjärdedelars majoritet.

 

§13

Om föreningen upplöses skall, om ej annat vid sista mötet väckt förslag vinner två tredjedelars majoritet, tillgängliga medel överlämnas till Bergsskolan i Filipstad att utgöra en fond benämnd Värmländska Bergsmannaföreningens Minnesfond.  Avkastningen därav får efter beslut av skolans styrelse, användas till något för skolan och dess elever gagneligt ändamål.